Villkor & Bestämmelser


1. Uthyrningens längd

Uthyraren levererar varor som beställs till monter på angiven mässa. Produkterna kommer då att vara hyrestagarens ansvar till och med utställningens sista dag. Hyrestagaren kan inte hyra ut produkterna till tredje part utan uthyrarens skriftliga medgivande. Hyrestagaren återlämnar produkterna genom att låta dem stå kvar där de blev levererade. Uthyraren kan, om det finns ett giltigt skäl, kräva tillbaka produkter vid en tidigare tidpunkt än vad som nämns ovan. Uthyrningsprodukterna måste returneras i samma skick som de var när hyresförhållandet startade.


2. Villkor för debitering

Hyrestagaren samtycker till att uthyraren kan debitera honom för tjänster hyrestagaren beställt, och konsekvenserna som följer av detta avtal, antingen med kreditkort eller genom faktura. Uthyraren kan kräva annan relevant säkerhetsinformation. Uthyraren kan efterdebitera hyrestageren för skadad utrustning och sena betalningar.


3. Betalningsvillkor

Hyrestagaren skall betala hyra och ytterligare krav som tillämpas på hyresavtalet och uthyrarens kostnader för eventuella indrivningskostnader. Vid försenad betalning, tillkommer ränta enligt dröjsmålsränta från förfallodagen till betalning sker.


4 Uthyrarens skyldigheter / klagomål

Uthyraren är skyldig att i tid och till avtalad plats leverera de beställda produkterna. Uthyrningsprodukter skall vara i gott skick. Hyrestagaren skall så långt det är möjligt undersöka produkterna omedelbart efter att de har placerats på hyrestagarens monter. Hyrestagaren förlorar sin rätt att kräva kontraktsbrott, vare sig det är för saknade produkter eller försenad leverans om han / hon inte inom skälig tid efter det att han / hon har upptäckt eller borde ha upptäckt överträdelsen, anmält detta till uthyraren. Om uthyraren inte fullföljer sina skyldigheter enligt avtalet kan hyrestagaren kräva att uthyraren på egen bekostnad skall rätta till fel eller brist så länge det inte innebär orimliga kostnader. Även om hyrestagaren inte kräver det, kan uthyraren på egen bekostnad avhjälpa bristen om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för hyrestagaren. Om ny leverans eller byte inte är möjligt eller inte görs inom skälig tid efter det att hyrestagaren har klagat över bristen, kan hyrestagaren kräva rimlig prissänkning. I händelse av väsentligt avtalsbrott, kan hyrestagaren häva avtalet. Hyrestagaren får inte säga upp avtalet om han / hon ger uthyraren uppsägning inom skälig tid efter det att han / hon kände till eller borde ha känt till överträdelsen.


5. Hyrestagarens förpliktelser

Hyrestagaren skall behandla och använda uthyrningsprodukter på ett ansvarsfullt sätt och inte:

  • Skruva eller tejpa på väggar, profiler eller andra uthyrningsprodukter.

  • Spilla mat eller dryck på mattor.

  • Skruva isär utrustning.

  • Annat som försämrar värdet av utrustningen, eller vålla uthyraren kostnader för rengöring eller reparation av utrustning.

Om hyrestagaren behandlar uthyrningsprodukter oaktsamt, skall han / hon att täcka uthyrarens fullständiga kostnader.


6. Omfattningen av hyrestagarens ansvar för skador under låneperioden

Hyrestagaren är ansvarig för alla kostnader som uppkommer för uthyraren vid rengöring, reparation och transport på grund av skada och / eller skador som uppstått under hyresperioden.


7. Avbestillingsfrist

Hyrestagaren har en annulleringsperiod på fem arbetsdagar efter att beställning är utförd.

Hej! Vi använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster, ger du ditt samtycke till användning av cookies. Läs mer här..